PRIVATUMO POLITIKA

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS:

Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas – MB Sumani mama, į. k. 305550175, PVM kodas – LT100013151812, buveinės adresas – Birbynių g. 4, Vilnius.

Elektroninė parduotuvė – Bendrovės elektroninė parduotuvė – https://www.smartmama.lt/

Klientas arba Duomenų subjektas – Bendrovės klientas (įskaitant ir tinklapio lankytojus), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.

Duomenų tvarkymas – su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas ar veiksmų rinkinys.

Asmens duomenys – informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Slapukas (angl. Cookie) – tekstinė informacija, kurią serveris siunčia į naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti internetinį puslapį. Tai leidžia serveriui prisiminti naršyklės nustatymus ar stebėti interneto naršyklės apsilankymus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS: 

2.1. Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais. 

2.2. Bendrovė klientų asmens duomenis tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti.

2.3. Bendrovė klientų asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai bei teisėtai, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų.

2.4. Bendrovė atlieka klientų asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga klientų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

2.5. Klientų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

2.6. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai bei teisėtai.

2.7. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali.

2.8. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje, perskaitė galiojančios Bendrovės Privatumo politiką bei su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka, su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti Elektroninėje parduotuvėje.

2.9. Bendrovė pasilieka teisę, bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

2.10. Pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje, Klientas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei ir atsako už jų teisingumą.

3. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI:

3.1. Kliento  asmens duomenų tvarkymo išsami informacija pateikiama šioje politikoje.

3.2. Pagrindiniai tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas bei kiti duomenys, reikalingi užsakymams įgyvendinti, marketinginiams pasiūlymams pateikti.

3.3. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai: užsakymų tvarkymas bei įgyvendinimas, vartotojų duomenų, pirkimų ir naudojimosi puslapiu analizė, vartotojų patirties ir tinklalapio tobulinimo tikslais, rinkodaros, reklamos tikslais.

3.4. Teikdami Asmens duomenis Bendrovei, Klientas atsako už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą.

4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS: 

4.1. Klientas, kaip duomenų subjektas, turi teisę žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą.

4.2. Gauti iš Bendrovės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami.

4.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.

5. DUOMENŲ RINKIMAS, SLAPUKAI:

5.1. Bendrovė įgyvendina organizacines bei technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2. Tam, kad Elektroninėje parduotuvėje, Bendrovė galėtų pasiūlyti Klientui visavertes prekes, paslaugas, Kliento sutikimu, Kliento įrenginyje įrašoma informacija Slapukai (angl. cookies), kurie naudojami Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientas, bet kada gali peržvelgti, kokie Slapukai įrašomi, gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus.

5.3. Bendrovė naudoja „trečiosios šalies slapukus“, tai yra slapukus, kurių valdytojais nėra, pvz., Google Analytics, Google Ads, Facebook ir kitus slapukus. Šie slapukai naudojami siekiant gauti statistinę informaciją apie internetinės svetainės naudojimą bei su Kliento elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

6.1. Šios Taisyklės peržiūrimos bei atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

6.2. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos ir galioja Klientui, užsakymo pateikimo metu.

6.3. Jei Klientas turi klausimų ar pasiūlymų, gali rašyti šiais Bendrovės kontaktais: info@smartmama.lt